Ekipa Alpine Pearls.

Ljudje za združenjem.

Predani, motivirani in trdno osredotočeni na trajnostno prihodnos – ti pridevniki opisujejo ljudi, ki idejo in koncept Alpine Pearls polnijo z življenjem in ju razvijajo naprej.

EVTZ Alpine Pearls mbH

Uprava.

EVTZ Alpine Pearls mbH
Alpine Pearls na prvi pogled
Predsednik
Peter Brandauer
Alpine Pearls na prvi pogled
Podpredsednik – član uprave
Marta Covi
Alpine Pearls na prvi pogled
Podpredsednik – član uprave
Hans Hartmann
Alpine Pearls na prvi pogled
Podpredsednik – član uprave
Klemen Langus
Alpine Pearls na prvi pogled
Podpredsednik – član uprave
Klaus Messner
Alpine Pearls na prvi pogled
Podpredsednik – član uprave
Rebecca Viale
Alpine Pearls na prvi pogled
Predsednik
Peter Brandauer
Alpine Pearls na prvi pogled
Vodstvo
Michael Oberhofer
Alpine Pearls na prvi pogled
Vodstvo
Oliver Schenk
Alpine Pearls na prvi pogled
Upravljanje projektov
Damiano Ferratello
Alpine Pearls na prvi pogled
Skrbništvo projektov
Giovanni Vassena
Alpine Pearls na prvi pogled
Skrbništvo projektov
Sarah Twardella
Daniel Traynor
Skrbništvo projektov
Daniel Traynor
Sarah Zuschnig
Skrbništvo projektov
Sarah Zuschnig
Alpine Pearls na prvi pogled
Tajništvo
Lena Oberrauch
Alpine Pearls na prvi pogled
Administracija
Marion Leitner

V skladu s 3. členom statuta so organi EZTS:

  • generalna skupščina
  • uprava
  • predsednik in podpredsednik
  • vodstvo
  • revizor
  • arbitražno sodišče
  • nadzorni organ
EVTZ Alpine Pearls mbH

Generalna skupščina

Je najvišji organ EZTS. Vsak član ima pravico poslati na občni zbor svojega predstavnika ali namestnika. Enkrat letno poteka redna skupščina članov, na kateri se zberejo vsi člani EZTS. Če se želi izredna skupščina, se lahko skliče po sklepu upravnega odbora, redne skupščine ali na zahtevo revizorja ali najmanj ene desetine članov z glasovalno pravico.

Vsak član ima v skupščini članov en glas. Da je seja sklepčna, mora biti ob prvem sklicu prisotna vsaj polovica članov. Volitve in sklepi se sprejemajo z navadno večino glasov. Za sklepe o spremembi kataloga meril je potrebna dvotretjinska večina, za spremembe statuta pa soglasni sklep.

EVTZ Alpine Pearls mbH

Uprava

Uprava skrbi za operativno izvajanje nalog EZTS. Sestavljajo jo naslednji člani:

  • Predsednik
  • Pet podpredsednikov (eden deluje tudi kot blagajnik)
  • Dva predstavnika, ki jih pošljejo podporni partnerji (so brez glasovalne pravice)

Skupščina članov izmed članov izvoli upravo in jo imenuje za dobo treh let. Delovanje v upravi je v celoti neplačano. Vsaka država ima pravico imenovati vsaj enega podpredsednika (razen države, ki imenuje predsednika). 
Naloge vključujejo obveznost poročanja skupščini o dejavnostih in finančnem poslovodenju, pripravo letnih računovodskih izkazov, vključno z izkazom sredstev za predložitev revizorjem, upravljanje dejavnosti in sredstev EZTS, vključno z načrtovanjem proračuna in priprava sestankov.

Predsednik

Predsednik je obraz in predstavnik EZTS navzven ter opravlja funkcijo direktorja. Izvoljeni podpredsedniki zastopajo predsednika v njegovi odsotnosti. Njegove naloge so sklic skupščine članov in uprave ter vodenje seje, podpisovanje pogodb v sodelovanju z vodstvom in priprava poročila o delu.

Vodstvo

Vodstvo vodi ena oseba, imenuje jo skupščina za tri leta in je odgovorno za izvedbo in izvajanje dogovorjenih ukrepov. V ta namen vodstvo sodeluje v upravi in skupščini članov s svetovalno funkcijo. Oblikuje strateške usmeritve, podpira predsednika pri njegovem delovanju in skrbi za uresničevanje sklepov članstva. Poleg tega je vodstvo odgovorno za proračun, prihodke in plačila.

Revizor

Skupščina članov izvoli dva revizorja izmed zastopnikov, ki opravljajo funkcijo za čas celotnega mandata. Revizorja morata biti neodvisna in nepristranska ter ne smeta hkrati delovati kot člana uprave. Njihove naloge vključujejo preverjanje finančnega poslovanja in pripravo revizijskega poročila. Revizor lahko skliče tudi skupščino članov.

Arbitražno sodišče

Za razčiščevanje sporov med članicami EZTS je v prvi vrsti odgovorno arbitražno sodišče. Sestavljajo ga predsednik in dva prisednika; ne smejo biti člani EVZT in morajo imenovati namestnika. Podrobnosti arbitražnega postopka so določene v statutu in si jih lahko tam ogledate.

Nadzorni organ

Nadzorni organ tvorita zunanji strokovnjak in predstavnik vodstva. Merila, ki jih je treba preveriti, so navedena v katalogu meril v statutu. Člane po teh merilih preverja nadzorni organ.

State of natural calamity following the flooding events of 29 and 30 June 2024
Activation of a bank account to collect funds

Please note that as of Friday 5 July, a bank account has been opened for donations to help the people of Cogne affected by the floods on 30 June, details of which are given below.

Thank you for your solidarity.

Municipality of Cogne Flood 2024
Banc: Banca BCC Valdostana
Reason: Offerta pro alluvione Cogne 2024 (Donation for the 2024 flood)
IBAN: IT93R0858731590000000003810
BIC: CCRTIT2TVAL